ÁLTALÁNOS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 

COOKIE (Süti) ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓNKÉRT KÉREM KATTINTSON

 

Társaságunk tiszteletben tartja a személyes adatok védelméhez fűződő alkotmányos alapjogot, amelynek tartalma szerint mindenki maga rendelkezik személyes adatainak feltárásáról és felhasználásáról.

A fentiek szellemében íródott jelen tájékoztató célja, hogy az érintettek – ügyfelek, munkavállalók stb. – megismerjék az ECR-TRADE Pénztárgép Zrt. által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési politikát, melyet a természetes személyek személyes adatainak kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (általános adatvédelmi rendelet – továbbiakban: GDPR) alapján alkotott meg.

Személyes adatnak minősül az azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ. Azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy, vagy több tényező alapján azonosítható.

Társaságunk adatkezelőként és adatfeldolgozóként tiszteletben tartja mindazon személyek magánszféráját, akik számára személyes adatot adnak át és elkötelezett ezek védelmében.

 

I. Tájékoztató a GDPR 13. cikke alapján

 

Az Adatkezelő adatai:

Cégnév: ECR-TRADE Pénztárgép Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt.

Székhely: 1133 Budapest, Dráva utca 5/a.

Weblap: https://www.ecr-penztargep.hu

Kapcsolattartó: Pereszlényi Árpád

Telefon: +36 1 350 4006

E-mail: ecrtrade {kukac} chello pont hu
Adószám: 26598712-2-41

Bankszámlaszám: Unicredit Bank 10900042-00000005-03190112

Cégjegyzékszám: 01-10-140110

Céget Bejegyző Bíróság Neve: Fővárosi Törvényszék Cégbíróság

Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-111101/2016.

Hatósági engedély: XIII/2034-2/1997/B

Budapest Főváros XIII. kerületi Polgármesteri Hivatal

1139 Budapest, Béke tér 1.

Kamara: Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara

1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

Tárhely szolgáltató: 3 in 1 Hosting Bt.
2310 Szigetszentmiklós, Dévai utca 10/a.
Telefon: +36 1 200 0040
Telefax: +36 24 886 491

Adatvédelmi tisztviselő: Társaságunk a GDPR 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére

Adatvédelmi kérelmek: amennyiben bármilyen kérése vagy kérdése van az adatkezeléssel kapcsolatban, kérelmét postai úton az ECR-TRADE Pénztárgép Zrt. címére (1133 Budapest, Dráva utca 5/a.), vagy elektronikusan az – ecrtrade {kukac} chello pont hu – email címre küldheti. Válaszainkat késedelem nélkül, de legfeljebb 30 napon belül küldjük az Ön által megadott címre.

Külföldi adattovábbítás: tájékoztatjuk, hogy társaságunknál nem történik külföldre adattovábbítás.


II. Társaságunk adatkezelésének célja, jogalapja, időtartama:

Adatkezelési célok:

Társaságunk az alábbi célokból végez adatkezelést a jogszabályokkal összhangban:

– kereskedelmi tevékenység keretén belül ügyfeleink adatait az ügyfélkapcsolat fenntartása céljából kezeljük,

– ügyfelek megrendeléseinek teljesítése,

– szerződéses partnerek kapcsolattartói adatainak kezelése a szerződés teljesítése céljából,

– munkavállalók és pályázók adatainak kezelése,

– szerződéses partnerek kapcsolattartói adatainak kezelése a szerződés teljesítése céljából;

– vagyonvédelem, személyi biztonság;

– törvényben meghatározott kötelezettség teljesítése céljából.

Adatkezelés jogalapja:

GDPR 6.cikk (1) bekezdés a) pont: érintett hozzájárulása

GDPR 6.cikk (1) bekezdés b) pont: szerződés teljesítéséhez szükséges

GDPR 6.cikk (1) bekezdés c) pont: jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges

GDPR 6.cikk (1) bekezdés a) pont: jogos érdek, mindig érdekmérlegelés szükséges

Az egyes adatkezelési tevékenységek jogalapja:

Az egyes adatkezelési tevékenységek jogalapja:
a) a számviteli jogszabályoknak megfelelő számlát kiállítása: jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont
b) kapcsolattartás: jogalap (a partnerek munkavállalóinak adatai esetében az adatkezelés) jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont. Az adatkezelő jogos érdeke: üzletmenet folytonosság.
c) munkavállalók adatainak kezelése: GDPR 6. cikk (1) bekezdés b), c) pontok.
d) szerződéses partnerek adatainak kezelése: jogalap GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont
e) marketing tevékenység: jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont.
Marketing tevékenység céljából facebook oldal is üzemel, azonban önálló adatbázis létrehozása, profilalkotás nem történik.
f) on-line regisztráció jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont
g) biztonsági kamera üzemeltetése jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont. Az adatkezelő jogos érdeke: vagyonvédelem, munkavállalók esetében az Mt.-ben meghatározott munkáltatói jogos érdek.

Az érintett személyes adatainak jogos érdek alapján történő kezelése esetén érdekmérlegelést végzünk, melynek során:

 • beazonosítjuk és rögzítjük a jogos érdeket
 • beazonosítjuk és rögzítjük az érintett érdekeit és jogait
 • szükségesség és arányosság, a célhoz kötöttség, adattakarékosság, korlátozott tárolhatóság elve alapján mérlegelés
 • tájékoztatjuk az érintettet az érdekmérlegelésről.

Az érintettnek tiltakozási joga van, mely alapján a személyes adatot nem kezeljük tovább, kivéve, ha az adatkezelést kényszerítő ok indokolja (pl. munkaviszonnyal összefüggésben szükségszerűen kezelendő adatok esetén).

Nem áll fenn kényszerítő indok direkt marketing esetén, tiltakozás esetén az adatokat törölni kell. (Direkt marketingbe tartoznak azok a reklámok, amelyek közvetlenül keresik meg potenciális ügyfeleiket. Ez történhet elektronikus úton, telefonhívással, postán keresztül stb. Minden egyes módszerre speciális szabályok is érvényesek. Az érintett itt a reklám címzettje lesz, azaz az a személy, akihez a reklám eljut, illetve irányul. Az érintett személyes adatait pl. a honlap üzemeltetője kezelheti.

Az adatkezelés időtartama:

A számlákat jogi kötelezettség miatt legalább 8 évig megőrizzük.

A számlakiállítás alapjául szolgáló iratok megőrzési ideje 8 év.

A munkaviszony alapjául szolgáló iratok megőrzési ideje: 50 év.

A kapcsolattartás céljából megadott adatok megőrzési ideje a kapcsolat megszűnését követő 1 év.

Szerződés teljesítéséhez kapcsolódó adatok megőrzése: 5 év.

 

II.                Érintetti jogok

A személyes adataihoz kapcsolódóan az érintettnek a jogszabályban meghatározott jogai vannak.

a)                  hozzáférési jog (adatok megismerése, az a tény, hogy történik-e adatkezelés);

b)                 amennyiben egy adat elavult vagy helytelen, ennek kiigazítása;

c)                  törlés (kizárólag a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén);

d)                 az adat kezelésének korlátozása;

e)                  a személyes adatok direkt marketing célokra való használatának megtiltása;

f)                  személyes adatainak harmadik személy szolgáltató számára történő átadása, vagy megtiltása;

g)                  bármely az adatkezelő által kezelt személyes adatról másolat kérése; vagy

h)                 tiltakozás a személyes adat használata ellen.


III. Adatvédelmi incidens

Az adatbiztonság olyan sérülése, mely a kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

Társaságunk biztosítja az adatkezeléshez kapcsolódó kockázat mértékének megfelelő adatbiztonságot, melynek sérülése esetén késedelem nélkül, de legkésőbb a tudomásra jutástól számított 72 órán belül adatvédelmi tisztviselőnk, vagy ennek hiányában az adatkezelő/adatfeldolgozó vagy képviselője bejelentést tesz a felügyeleti hatóságnak és tájékoztatja az érintettet is.

Társaságunk az adatvédelmi incidens tudomására jutását követően haladéktalanul megteszi a szükséges biztonsági intézkedéseket az adatvédelmi incidens alapját adó sérülés megszüntetése, helyreállítása céljából. Az érintettet értesítjük a megtett intézkedésekről és azok eredményéről.

 

 IV. Jogorvoslati tájékoztatás

 

Magyarországon az adatvédelmi felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: NAIH, címe: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C, e-mail címe: ugyfelszolgalat@naih.hu). Az érintett panaszt nyújthat be a NAIH-hoz amennyiben álláspontja szerint a rá vonatkozó személyes adat kezelés nem felel meg a jogszabályi kötelezettségeknek.

A NAIH döntése ellen bírósági felülvizsgálat kezdeményezhető.

 

V. Tájékoztatás a nyilvántartásokról:

 

Társaságunk az adatok kezelését és feldolgozását jogszerűen, átláthatóan és ellenőrizhetően végzi, mely célok elérése érdekében az alábbi nyilvántartásokat vezeti:

 1. adatkezelések nyilvántartása
 2. az adattovábbítás nyilvántartása
 3. adatkezelés megszüntetésének nyilvántartása
 4. adatvédelmi incidensek nyilvántartása
 5. érintetti és hatósági megkeresések és az arra adott válaszok nyilvántartása
 6. adatvédelmi munkatárs tevékenységének nyilvántartása
 7. „eltévedt” adatok, megkeresések nyilvántartása.

Kelt: Budapest, 2019. január 1.

______________________________

ECR-TRADE Pénztárgép Zrt. mint adatkezelő/adatfeldolgozó

képv.: Pereszlényi Árpád vezérigazgató

 

A nyilatkozat adatkezelő/adatfeldolgozó által aláírt, letölthető példányáért kérem kattintson!